Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

Ak máte záujem o odber nových informácií na webe prostredníctvom e-mailu, zaregistrujte sa.

 

Súčasnosť

  • Súčasnosť

    Mestská knižnica v časti Kľúčové sa nachádza v priestoroch Materskej školky. Je otvorená každý piatok v čase od 15:00 do 18:00 hod. Od 29.10.1992 je knihovníčkou Antónia Kulichová. V súčasnosti má knižnica 66 čitateľov, ktorí si môžu vybrať z 4 378 kníh. Najstaršou čitateľkou je p. Anna Vavrušová vo veku 83 rokov.

História

  • História

     Obecná knižnica v Kľúčovom bola zriadená, podľa správy Vojtecha Bitarovského, riad. školy a bývalého knihovníka v r. 1936. V Pamätnej knihe obce Kľúčové z r. 1933-1948 sa nachádza iba jedna zmienka o existencii obecnej knižnice: ” počet kníh narastá, je spracovaná a doplňovaná vhodnými knihami a počet čitateľov pribúda. Záujem o čítanie prejavuje najviac po prevrate školu končiaca mládež.” Pamätná kniha neuvádza vtedajšie umiestnenie knižnice ani meno knihovníka. Je však takmer isté, že knižnica bola umiestnená v tamojšej škole a funkciu knihovníka vykonávali miestni učitelia. Štatistika z r. 1936 uvádza, že v tomto roku mala obecná knižnica 154 zväzkov kníh.
   Do r. 1945 bola knižnica každoročne doplňovaná menším počtom kníh zakúpených z rozpočtu obce. V r. 1939-1945 došlo v knižnici, podobne ako aj v ostatných, obecných knižniciach k veľkému vyraďovaniu “závadných a nevhodných” kníh, čím sa stav knižného fondu veľmi znížil. Preto bola knižnica v r. 1945-1955 doplnená literatúrou zakúpenou z dotácií ONV a čiastočne z rozpočtu Miestneho národného výboru (MNV). Činnosť knižnice možno pravidelne sledovať od r. 1955, teda od času, kedy začali všetky verejné knižnice povinne predkladať  výkazy o činnosti Okresnej ľudovej knižnice v Trenčíne. V tomto roku knižnica evidovala 300 zväzkov kníh, 36 čitateľov a 542 výpožičiek, uskutočnila 2 besedy o knihách. Už v tomto roku knižnica nadobudla 142 nových kníh a odoberala 4 tituly periodík. V tom čase bola knižnica súčasťou osvetovej besedy a viedol ju dobrovolný knihovník Vojtech Bitarovský, riaditeľ národnej školy.
   Umiestnenie knižného fondu v kabinete školy v uzatvorenej skrini bolo absolútne nevyhovujúce čo prácu knihovníka veľmi sťažovalo. Preto sa v r. 1958 knižnica presťahovala do samostatnej miestnosti na 1. poschodí budovy miestneho kaštieľa, kde súčasne sídlil MNV. V tom čase bolo umiestnenie vyhovujúce, avšak stále narastajúcemu, knižnému fondu, čoskoro prestali stačiť priestory a tak sa v r. 1963 knižnica premiestnila do vedľajšej, väčšej miestnosti. MNV a vtedajšia okresná, ľudová knižnica vybavili knižnicu regálmi namiesto dovtedy používaných skríň. Odvtedy knižnica vykazovala pravidelnú činnosť.
    Po V. Bitarovskom funkciu knihovníka vykonávali: Františka Pevná, učiteľka NŠ (1958), Mária Kalinová (1958-1962), Michal Vavrúš (1963-1964), Augustín Prno (1964-1992) až napokon Antónia Kulichová (1992-2016).
   Celý rok 1992 bola však knižnica pre chorobu knihovníka A. Prnu bez činnosti. Kedže už nebol predpoklad, že by po 28. (!) rokoch mohol ďalej pôsobiť ako knihovník, Mestský úrad v Nemšovej v r. 1992 menoval do tejto funkcie A. Kulichovú.  V r. 2003  bola knižnica z dôvodu nevyhovujúcich priestorov presťahovaná do Materskej školy. Knižný fond mal 4 332 kníh, z toho bolo 1 007 kníh vyradených. Počet čitateľov sa zvyšoval a v r. 2008 dovŕšil počet 137. Počet výpožičiek za rok bol 3 811, počet návštevníkov bol 1 214. Od r. 2009 počet čitateľov klesá.