Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

cinnost ochranari klucoveČinnosť CHKO Biele Karpaty

Predpokladám, že niektorí z obyvateľov Kľúčového nevedia aká je činnosť "Ochranárov prírody", ktorí majú sídlo v Kľúčovom. Preto som oslovil pani riaditeľku Mgr. Sylviu Mertanovú, ktorá mi poskytla nasledujúce informácie o činnosti organizácie:

Správa CHKO Biele Karpaty je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody SR, ktorá je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Plní úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny, podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územná pôsobnosť pracoviska zahŕňa priestor CHKO Biele Karpaty, ako aj územie celých okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Mapové vymedzenie územnej pôsobnosti a jednotlivých chránených území je možné nájsť na www.maps.sopsr.sk. Významnú časť práce Správy CHKO tvoria odborné posudky a vyjadrenia pre orgány štátnej správy (výstavba, hospodárenie v lesoch, výruby drevín rastúcich mimo les, územnoplánovacia dokumentácia, hodnotenie vplyvov roznych činností na životné prostredie). Odborné stanoviská však spracúva aj pre individuálnych súkromných žiadateľov.
Ťažisko práce Správy CHKO spočíva v starostlivosti o chránené druhy rastlín, živočíchov, o chránené biotopy - na základe znalosti celého územia a jeho prírodných hodnôt, získaných botanickým a zoologickým výskumom, Správa CHKO navrhuje, pripravuje a zabezpečuje pre ne potrebnú cielenú územnú a druhovú ochranu. Podobne Správa CHKO navrhuje vyhlásenie chránených stromov a zabezpečuje im potrebnú starostlivosť. Dôležitá je strážna služba - kontrola dodržiavania ochranných podmienok vo vyhlásených chránených územiach, obnova ich označenia. Druhovú ochranu chránených živočíchov realizuje Správa CHKO tiež formou starostlivosti o nájdené zranené živočíchy. V čase jarného ťahu žiab zabezpečuje ich záchranné prenosy na kolíznych cestných úsekoch.

Významná je tiež envirovýchovná činnosť Správy CHKO (prednášky, exkurzie, pracovné ochranárske brigády a tábory pre dobrovoľníkov).

Správa CHKO spolupracuje najmä s odbornými výskumnými inštitúciami, s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, rôznymi záujmovými skupinami (poľnohospodári, rybári, poľovníci, podnikatelia v cestovnom ruchu...),  s mimovládnymi organizáciami, s dobrovoľnou strážou prírody.