Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

Súčasnosť

  • Súčasnosť

V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Kľúčovom 38 členov pod vedením:
 

Predseda: Štefan Kiačik
Veliteľ: Martin Machara
Tajomník: Pavol Vavruš
Strojník: Jozef Korienek
Preventista: Štefan Kiačik
Pokladník: Zdeno Vavruš
Revízori: Anton Korienek, Viliam Vavruš, Zdeno Vavruš

 Fotografie DHZ si môžete pozrieť v časti Foto.

História

  • História

   Požiare a neustále nebezpečenstvo z nich nútilo i Kľúčovanov založiť si vlastný, hasičský zbor. Podnet na jeho založenie dal Lukáč Pecháček a vtedajší starosta obce Pavol Horný. Lukáč Pecháček obišiel osobne všetkých, o ktorých uvažoval, že by mohli byť nápomocní pri založení DHZ a prípadne stať sa i jeho členmi. Pretože sa stretol všade s náklonnosťou a porozumením, spolu so starostom ešte toho roku – na jar 1932 zvolali všetkých na zakladajúcu schôdzu. 

   Zúčastnili sa jej títo občania: Pavol Horný, Lukáč Pecháček, Ondrej Vavruš, Jozef Janík, Michal Janík, Štefan Horný, Štefan Patka, Jozef Vydrnák, Karol Prno, Jozef Kudlík, Štefan Amrich, Ján Vavruš, Tomáš Sabadka, Juraj Vavruš, Štefan Borový, Štefan Machara a Ondrej Petrúšek. Podľa kľúčovskej kroniky týchto možno považovať za zakladajúcich členov DHZ a uvedený dátum za jeho vznik, pretože z týchto účastníkov sa sformoval i zbor. Jeho veliteľom sa stal Lukáč Pecháček. Ešte toho roku im pomohol nemšovský starosta z urbárskych peňazí zakúpiť v Trenčíne prvú, ručnú striekačku na konský poťah. Bola uskladnená v stodole Juraja Vavruša a ťahali ju kone Dr. Emila Schlezingera, syna Jakuba Schlezingera, majiteľa kľúčovského veľkostatku (boli pre tieto účely vyčlené a vždy k dispozicii). V tom istom roku si taktiež z urbárských peňazí kúpili látku na cvičné a vychádzkové obleky, ktoré im ušil nemšovský krajčír Michal Bahno.

    Po počiatočnom nadšení prišlo nakrátko k stagnácii činnosti, hoci sa striedalo veliteľstvo v jeho zbore a striedali sa i členovia. No vďaka dobrým, organizačným schopnostiam nového veliteľa Ondreja Gajdošíka sa záujem o požiarnu ochranu opäť zvýšil, najmä u mládeže, z ktorých niekorí sú požiarnikmi dodnes. Jeho zásluhou bolo založené i družstvo žien.
   Významnou udalosťou bolo zakúpenie motorovej striekačky DS-16 v r. 1953, vďaka ktorej zlikvidovali veľa požiarov, ako na lesných porastoch, tak i obytných domoch ako aj ich hospodárskych súčastí. Ďalšou významnou udalosťou bolo vybudovanie požiarnej zbrojnice. Z jej výstavbou sa začalo v r. 1974, ukončená a daná do užívania bola v r. 1976.
V r. 1993 získali motorové vozidlo – cisternu CAS 25, čo ešte viac motivovalo členov k výcviku a pripravenosti k zásahu proti požiaru, tak ako sa to stalo pri požiari v žatve na poliach PD Vlára, kde nebol dostatočný vodný zdroj.
   Členovia dlho túžili po soche sv. Floriána, patróna hasičov. Ich túžba sa naplnila v r. 1999, kedy im ju vytvoril miestny rezbár Ľudovít Vavrúš a ešte toho roku vysvätil nemšovský dekan Karol Hanulík. Odvtedy má čestné miesto vo vytríne v kľúčovskej, požiarnej zbrojnici.
   Autoritu si získali kľúčovskí požiarnici na viacerých akciách pri zveľaďovaní obce, zásahoch pri rozvodnenom Váhu, ako i účasťou na obecných, celomestských oslavách a cirkevných sviatkoch. Neodmysliteľnou, kultúrnou akciou je poriadanie hodovej zábavy na sviatok sv. Anny.
Veľká udalosť sa udiala v júni r. 2001, kedy bol spoluobčan Roman Pecháček, vnuk zakladateľa kľúčovského DHZ Lukáča Pecháčeka vysvätený za kňaza a  ktorý odslúžil sv. omšu v kaplne sv. Anny.

Ponúkam Vám pohľad do histórie Dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčovom, ktorý dňa 10.8.2002 oslávil 70. výročie svojho založenie. Video poskytol dlhoročný člen zboru p. Marián Sabadka.
     

   

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 11.8.2012 oslávil DHZ 80. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa v miestnej kaplnke konala sv. omša, na ktorej sa zúčastnili príslušnici DHZ z ostatných mestských častí.