Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

Súčasnosť

  • Súčasnosť

    Mestská knižnica v časti Kľúčové sa nachádza v priestoroch Materskej školky. Je otvorená každý piatok v čase od 15:00 do 18:00 hod. Knihovníčkou je p. Sabadková. V súčasnosti má knižnica 66 čitateľov, ktorí si môžu vybrať z 4 378 kníh.

 

História

  • História

     Obecná knižnica v Kľúčovom bola zriadená, podľa správy Vojtecha Bitarovského, riad. školy a bývalého knihovníka v r. 1936. V Pamätnej knihe obce Kľúčové z r. 1933-1948 sa nachádza iba jedna zmienka o existencii obecnej knižnice: ” počet kníh narastá, je spracovaná a doplňovaná vhodnými knihami a počet čitateľov pribúda. Záujem o čítanie prejavuje najviac po prevrate školu končiaca mládež.” Pamätná kniha neuvádza vtedajšie umiestnenie knižnice ani meno knihovníka. Je však takmer isté, že knižnica bola umiestnená v tamojšej škole a funkciu knihovníka vykonávali miestni učitelia. Štatistika z r. 1936 uvádza, že v tomto roku mala obecná knižnica 154 zväzkov kníh.
   Do r. 1945 bola knižnica každoročne doplňovaná menším počtom kníh zakúpených z rozpočtu obce. V r. 1939-1945 došlo v knižnici, podobne ako aj v ostatných, obecných knižniciach k veľkému vyraďovaniu “závadných a nevhodných” kníh, čím sa stav knižného fondu veľmi znížil. Preto bola knižnica v r. 1945-1955 doplnená literatúrou zakúpenou z dotácií ONV a čiastočne z rozpočtu Miestneho národného výboru (MNV). Činnosť knižnice možno pravidelne sledovať od r. 1955, teda od času, kedy začali všetky verejné knižnice povinne predkladať  výkazy o činnosti Okresnej ľudovej knižnice v Trenčíne. V tomto roku knižnica evidovala 300 zväzkov kníh, 36 čitateľov a 542 výpožičiek, uskutočnila 2 besedy o knihách. Už v tomto roku knižnica nadobudla 142 nových kníh a odoberala 4 tituly periodík. V tom čase bola knižnica súčasťou osvetovej besedy a viedol ju dobrovolný knihovník Vojtech Bitarovský, riaditeľ národnej školy.
   Umiestnenie knižného fondu v kabinete školy v uzatvorenej skrini bolo absolútne nevyhovujúce čo prácu knihovníka veľmi sťažovalo. Preto sa v r. 1958 knižnica presťahovala do samostatnej miestnosti na 1. poschodí budovy miestneho kaštieľa, kde súčasne sídlil MNV. V tom čase bolo umiestnenie vyhovujúce, avšak stále narastajúcemu, knižnému fondu, čoskoro prestali stačiť priestory a tak sa v r. 1963 knižnica premiestnila do vedľajšej, väčšej miestnosti. MNV a vtedajšia okresná, ľudová knižnica vybavili knižnicu regálmi namiesto dovtedy používaných skríň. Odvtedy knižnica vykazovala pravidelnú činnosť.
    Po V. Bitarovskom funkciu knihovníka vykonávali: Františka Pevná, učiteľka NŠ (1958), Mária Kalinová (1958-1962), Michal Vavrúš (1963-1964), Augustín Prno (1964-1992) až napokon Antónia Kulichová (1992-2016).
  prno augustin2 Celý rok 1992 bola však knižnica pre chorobu knihovníka A. Prnu bez činnosti. Kedže už nebol predpoklad, že by po 28. (!) rokoch mohol ďalej pôsobiť ako knihovník, Mestský úrad v Nemšovej v r. 1992 menoval do tejto funkcie A. Kulichovú.  V r. 2003  bola knižnica z dôvodu nevyhovujúcich priestorov presťahovaná do Materskej školy. Knižný fond mal 4 332 kníh, z toho bolo 1 007 kníh vyradených. Počet čitateľov sa zvyšoval a v r. 2008 dovŕšil počet 137. Počet výpožičiek za rok bol 3 811, počet návštevníkov bol 1 214. Od r. 2009 počet čitateľov klesá.